Често задавани въпроси

ЗУТ, ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Видове територии

В чл.7 на ЗУТ са описани видовете територии и е дадено обяснение на понятието «урбанизирана територия»:

Чл. 7, ал. 1 Според основното им предназначение, определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове, териториите в страната са: урбанизирани територии (населени места, селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта.  

Категории на строежите

Предвидени са шест категории на строежа, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, които са описани в член 137.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, електрически централи с мощност до 1 MW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация. Последното значително намалява рискове, времето и разходите в хода на строителството.

Едно от съществените изменения през 2019 г. беше промяната на чл. 147, ал. 1 ЗУТ и отпадането на изискването за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW към съществуващите сгради в урбанизирани територии, в това число върху покривните и фасадните им конструкции и прилежащите им поземлени имоти.

Чл. 147, ал. 1 Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: <…>

  1. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т. ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;

Законът не предвижда минималната мощност на инсталацията, при която не се изисква разрешение за строеж. Също така, условията в това отношение са напълно еднакви за производството както на електрическа, така и на топлинна енергия. Излиза, че монтирането даже на един фотоволтаичен модул или слънчев колектор за гореща вода е шеста категория на строеж.

Разрешение за строеж

Разрешението за такава инсталация се издава от главния архитект на общината, на чиято територия се планира монтиране на системата. При подаване на заявлението е необходимо да се представят становищата на инженер-конструктор и електроинженер, а в случай на присъединяване към общата електрическа мрежа — становището на мрежови оператор:

Чл. 147, ал. 2 За строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 <…>, а в случаите по т. 14 — се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

Освен това, в съответствие с член 153, при подаване на заявлението е необходимо да се представи документ, подтвърждаващ правото на собствеността или договор за отстъпено право на строеж, а също и ситуационната скица на поземлен имот:

Чл. 153, ал. 1 В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

В член 148 са описани небходимостта, условията и процедурата на получаване на разрешение за строеж:

Чл. 148 (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината. <…>

(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. <…> Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.

(5) Когато възложител е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика на имота. Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на условията и реда на чл. 183. <…> (7) Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен.

(8) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.

(9) В разрешението за строеж се вписват: 1. всички фактически и правни основания за издаването му; 2. условията, свързани с изпълнението на строежа, включително <…>


Строеж без разрешение

Не се нуждаем от разрешение за строеж, ако планираме да изградим соларна централа за собствено потребление (без да доставяме енергия към общата мрежа), която не излиза извън границите на собствеността на електрическите съоръжения и върху поземлен имот с предназначение «частна собственост, ниско застрояване»

В същото време, за строежа на някои обекти не се изисква разрешение: газови инсталации в жилищни и селски къщи, подпорни стени с височина до 1.2 m, оранжерии с площ до 200 m2 и много друго. Пълният списък на такива инсталации е предоставен в член 151, а през 2019 година в него беше добавена нова точка № 15:

Чл. 151, ал. 1 Не се изисква разрешение за строеж за: <…>

  1. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти — частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;

Всяка фотоволтаична система е инсталация с ниско напрежение. Това следва от определението, дадено в Наредба № 1 от 27 май 2010 година «За проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради»:

Чл. 1, ал. 1 С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с променливо напрежение до 1000 V с номинална честота 50 или 400 Hz или с постоянно напрежение до 1500 V, наричани за краткост «електрически уредби в сгради».

В същата наредба има изключение за системи, които доставят произведената електрическа енергия в обществената мрежа:

Чл. 3 Наредбата не се прилага за: <…>

  1. електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия, както и за електропроизводство и електропренос в такива мрежи;

В съответствие с член 23 ЗУТ, «ниско жилищно застрояване» означава сгради с височина не повече от 7 или 10 метра:

Чл. 23 (1) Характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване, както следва: 1. ниско застрояване — с височина до 10 м; 2. средно застрояване — с височина до 15 м; 3. високо застрояване — с височина над 15 m. (2) Във вилните зони застрояването е ниско — до 7 m.

Наредба № 6 от 24 февруари 2014 година «За присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи», а именно към раздела VII «Граница на собственост на електрическите съоръжения»:

Чл.29, ал. 1 Когато електрическата енергия се доставя на клиента от съоръжения на оператора на разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, границата на собственост е изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазители или прекъсвачи.

Не се нуждаем от разрешение за строеж, ако планираме да изградим соларна централа за собствено потребление (без да доставяме енергия към общата мрежа), която не излиза извън границите на собствеността на електрическите съоръжения и върху поземлен имот с предназначение «частна собственост, ниско застрояване»